• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กฎหมายบังคับให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. ทุกปี เพื่อคุ้มครองตัวคุณ คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที ซึ่งให้ความคุ้มครองในรูปแบบเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด.
“ผู้ซื้อควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง”

รายละเอียด

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทรถจักรยานยนต์

หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่มิได้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร อัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับขนาดซีซีของเครื่องยนต์

ไม่เกิน 75 ซี.ซี.

161.57 บาท

เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.

323.14 บาท

เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.

430.14 บาท

เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป

645.21 บาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล

323.14 บาท

หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแต่ไม่หมายรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์

ไม่เกิน 75 ซี.ซี.

161.57 บาท

เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.

376.64 บาท

เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.

430.14 บาท

เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป

645.21 บาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้เช่า/รับจ้าง

376.64 บาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ

376.64 บาท

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

กฎหมายบังคับให้รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันพ.ร.บ. ทุกปี เพื่อความคุ้มครองตัวคุณ คู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที ซึ่งให้ความคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชย และค่าดูแลรักษาพยาบาลตามที่กำหนด

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

วงเงินความคุ้มครอง

ค่าเสียหายเบื้องต้น (โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิด) กรณีที่ยังไม่ทราบว่าฝ่ายใดต้องรับผิด บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ตามความเสียหายที่ได้รับ ดังนี้
- กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
- กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
หากเกิด 2 กรณีรวมกัน จ่ายไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน (ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน)
ค่าสินไหมทดแทน (ภายหลังการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว)
- กรณี ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพอย่างถาวร / ทุพพลภาพสิ้นเชิง   80,000  บาทต่อหนึ่งคน
- กรณี  สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพอย่างถาวร / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง / เสียชีวิต   คุ้มครองตั้งแต่
(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
200,000 - 500,000 บาทต่อหนึ่งคน
- กรณี นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท (จำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 20 วัน)
หมายเหตุ : ผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด
คำเตือน : ผู้ใดยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายโดยทุจริต หรือ แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เงื่อนไขและความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คลิก
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) คลิก

สาขาบริษัทกลางฯ บริการ

facts-img

0

ความคุ้มครองทั่วไทย

ตัวแทน มากกว่า

0

ให้บริการ

สถานที่จำหน่าย พ.ร.บ. มากกว่า

0

แห่ง

ลูกค้า

0

ใช้บริการ